ALGEMENE VOORWAARDEN van Kees van Kessel Infra B.V. 

 

Deel I Algemeen 

1 Definities en toepassing 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod, 

aanbiedingen, overeenkomsten inzake verkoop en/of leveringen en/of het verrichten van 

diensten en/of het aannemen van werk en/of het verhuren van werktuigen en/of machines 

(hierna zowel tezamen als afzonderlijk: “werkzaamheden”) alsmede op alle 

(rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee 

samenhangen. tussen KEES VAN KESSEL INFRA, hierna ook te noemen “Van Kessel” en haar 

opdrachtgever. 

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan, degene die als 

opdrachtgever, huurder, verhuurder, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een 

overeenkomst met Van Kessel.   

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen en binden Van Kessel niet.   

1.4 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De 

voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. 

Afwijken van deze voorwaarden geldt slechts voor de overeenkomst waarbij dat uitdrukkelijk 

en schriftelijk is overeengekomen, tenzij de afwijking in een volgende overeenkomst wordt 

bevestigd.  Onder “schriftelijk” wordt ook communicatie langs elektronische weg verstaan. 

1.5 De voorwaarden genoemd onder Deel 1 Algemeen gelden onverkort op de overeenkomsten 

bedoeld in de volgende delen, tenzij en uitsluitend voor zover in die voorwaarden daarvan 

uitdrukkelijk wordt afgeweken.   

1.6 Wanneer enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of zou worden 

vernietigd, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en 

wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de 

oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.   

1.7 Indien Van Kessel niet steeds de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden verlangt, 

heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in de toekomst niet 

de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden kan worden verlangd.   

1.8 Van Kessel heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde 

voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen 

zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra aan de 

opdrachtgever de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis 

te nemen.  

 

 

 

2 aanbieding, totstandkoming 

2.1 Alle door Van Kessel gedane prijsopgave en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook wanneer 

het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt. 

2.2 De door Van Kessel in aanbiedingen en/of overeenkomsten opgegeven hoeveelheden, aantal 

uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen 

2.3 Als Opdrachtgever aan Van Kessel data, tekeningen, gegevens etc. verstrekt, mag Van Kessel 

uitgaan van de juistheid ervan. 

2.4 Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvende aanbod Van Kessel 

heeft bereikt, tenzij Van Kessel het vrijblijvende aanbod onverwijld na ontvangst van de 

acceptatie herroept. Het enkel uitbrengen door Van Kessel van een al dan niet met offerte 

aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Van 

Kessel niet tot het sluiten van een overeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

2.5 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden 

gebracht, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien 

en zodra Van Kessel de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen in het 

aanbod in te stemmen. 

2.6 Alle niet met name in de aanbieding genoemde werkzaamheden maken geen onderdeel uit 

van de overeenkomst. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn in elk geval 

de volgende werkzaamheden en kosten (naast de overeenkomen prijs) voor rekening van 

opdrachtgever:  

- het treffen van noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van eventuele 

vergunningen, de betaling van precariorechten; 

- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra; 

- het verwijderen van alle (onvoorziene) obstakels in, op en boven de grond, welke de 

uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken; 

- kosten met betrekking tot weging, de bemonstering, keuring, certificering van materialen 

en gronden als onder andere bedoeld in de milieuwetgeving alsmede premies van daarvoor 

af te sluiten verzekeringen; 

- ecologisch onderzoek en andere uit de Wet natuurbescherming voortvloeiende 

onderzoeken, maatregelen e.d. 

 

 

 

3 Prijs 

3.1 Alle door Van Kessel gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief: 

a. omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, 

b. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst te maken kosten, 

daaronder mede begrepen reis- en verblijfkosten, verzend-, transport-, emballage- en 

administratiekosten, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, 

tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3.2 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding 

geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en 

andere kosten. Indien na de datum van aanbieding een of meer van deze kostencategorieën 

een wijziging ondergaat of ondergaan, is Van Kessel gerechtigd de overeenkomen prijs naar 

aanleiding daarvan te wijzigen. 

3.3 Indien door Van Kessel verrekenprijzen zijn opgegeven, vinden deze uitsluitend toepassing 

voor over het werk ongewijzigd tot stand komt en de werkzaamheden ongewijzigd verricht 

kunnen worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt, worden de afwijkingen van verrekenbare 

hoeveelheden verrekend tegen de verrekenprijzen. Wanneer de afwijking meer dan 10% van 

de overeengekomen hoeveelheid bedraagt, is Van Kessel bevoegd met inachtneming van de 

gewijzigde omstandigheden een gewijzigde verrekenprijs toe te passen, en met welke 

gewijzigde prijs de verrekening alsdan plaatsvindt. 

3.4 Van Kessel behoudt zich het recht voor extra kosten die ten tijde van het tot stand komen van 

de overeenkomst niet zijn voorzien bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

3.5 Voor zover de uitvoeringswijze of de omvang van het werk wijzigt en geen sprake is van 

verrekenprijzen, kan Van Kessel slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer zij 

de opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van daaruit voortvloeiende prijsverhogingen 

waarbij hij een reële indicatie van de prijsverhoging geeft, tenzij de opdrachtgever de 

noodzaakt tot een prijsverhoging en de reële indicatie uit zichzelf had moeten begrijpen. 

3.6 Wijzigingen in de overeenkomst zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – 

schriftelijk  worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke wijzigingsopdracht rust 

 

 

 

 

 

 

het bewijs van de wijziging op de partij die aanspraak op uitvoering van het werk dan wel 

betaling van de prijs.  

3.7 Indien partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden op basis van regie worden 

uitgevoerd is opdrachtgever de door Van Kessel bestede tijd (op basis van uurtarieven) en de 

verbruikte materialen (waaronder begrepen het brandstofverbruik van ingezette machines) 

verschuldigd, waarbij een opslag geldt van 10% ter dekking van de algemene kosten van Van 

Kessel. Ten aanzien van de bestede tijd en de verbruikte materialen is de administratie van Van 

Kessel bindend, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.  

 

 

 

4 (aan)betaling en verzuim 

4.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder 

verrekeningen of inhoudingen, door storting of overmaking op (een) door Van Kessel  

aangewezen bankrekening(en). Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment 

dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Van Kessel.  

4.2 Door Van Kessel gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. 

4.3 Van Kessel kan aanvullende voorwaarden aan betaling stellen, onder meer dat gehele of 

gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuur dient plaats te vinden op het moment van 

totstandkoming van de overeenkomst en/of voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden, de levering van het product of terbeschikkingstelling van het materieel, 

waarbij Van Kessel bepaalt welke percentages van de prijs en tijdens welke fase van uitvoering 

van de overeenkomst deze percentages van de prijs bij vooruitbetaling dienen te worden 

voldaan. Van Kessel kan zich tevens het recht voorbehouden pas tot levering en/of 

terbeschikkingstelling over te gaan op het moment dat betaling door opdrachtgever heeft 

plaatsgevonden. 

4.4 Indien opdrachtgever niet (tijdig) betaalt, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

Opdrachtgever is alsdan wettelijke handelsrente dan wel een rente van 1,5% per maand over 

het factuurbedrag (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) 

verschuldigd, afhankelijk van welk van de voornoemde rentes op het moment van verzuim 

hoger is. 

4.5 Van Kessel is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever vooruitbetaling, onmiddellijke 

betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn verplichtingen, voor de 

nakoming van alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever tegenover Van Kessel. Aan dit 

verzoek dient direct door opdrachtgever te worden voldaan. Bij het uitblijven hiervan is 

opdrachtgever direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.  

4.6 In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen Opdrachtgever op dat moment aan Van 

Kessel verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien: 

a. Als Opdrachtgever zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt, dan wel 

daartoe gerede twijfel bij Van Kessel bestaat, dan wel indien de Opdrachtgever 

redelijkerwijs niet (langer) in staat kan worden geacht de op hem rustende verplichtingen 

uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;  

b.  Er een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke 

Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de 

onderneming van) de Opdrachtgever; 

c. Door de opdrachtgever het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen 

faillissement of tot ontbinding van zijnde onderneming; 

d.  Er met betrekking tot de opdrachtgever of een deel van de activa van de opdrachtgever een 

verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor c.q. een 

dergelijk verzoek is gehonoreerd; 

e.  De opdrachtgever surséance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend; 

 

 

 

 

 

 

f. Er een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de 

opdrachtgever wordt ingediend, dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd; 

g. De opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft en hij is komen te overlijden, of blijvend 

arbeidsongeschikt is geraakt; 

h.  De ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt; 

i. De opdrachtgever zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling/akkoord met 

crediteuren ter afwending van een faillissement, een surséance van betaling, 

schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt. 

4.7 Indien opdrachtgever niet (tijdig) betaalt, is opdrachtgever aan Van Kessel buitengerechtelijke 

incassokosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en 

het bijhorende besluit. 

4.8 Naast de buitengerechtelijke kosten is opdrachtgever tevens de daadwerkelijk door Van Kessel 

te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, verbonden aan de incassoprocedure. 

 

 

 

5 Levertijd 

5.1 Door Van Kessel wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld; deze is 

derhalve indicatief en houdt nooit een fatale termijn in. Van Kessel behoudt zich het recht voor 

om de levertijd en/of uitvoeringsperiode tussentijds te wijzigen.  

5.2 Van Kessel gaat er bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode vanuit dat zij de 

overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van deze 

vaststelling redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn. 

5.3 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Van Kessel redelijkerwijs bekend 

waren toen de levertijd en/of uitvoeringsperiode werd overeengekomen, heeft Van Kessel het 

recht de levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is 

om de overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren. 

5.4 Wijziging van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever geen recht op gehele 

of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze wijziging van significante omvang 

is. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke mededeling met 

bewijs van ontvangst aan Van Kessel op te zeggen. Hij is dan de overeengekomen prijs 

verschuldigd onder aftrek van de door Van Kessel als gevolg van de opzegging bespaarde 

kosten tegen (af)levering van het reeds door Van Kessel vervaardigde werk en/of ingekochte 

materialen. 

5.5 Van Kessel heeft het recht de levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen in geval van: 

a. wijziging in de (volgorde van de) uit te voeren werkzaamheden en/of de te leveren 

materialen en/of ter beschikking te stellen materieel; 

b. indien als gevolg van omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van Van Kessel 

gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de 

arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, heeft Van Kessel het recht de levertijd 

en/of de uitvoeringsperiode te verlengen met één werkdag, respectievelijk een halve 

werkdag; 

c. Opschorting dan wel schorsing van de productie van de benodigde materialen en/of de 

uitvoering van de werkzaamheden wegens aan opdrachtgever toe te rekenen 

omstandigheden. 

5.6 Overschrijding of tussentijdse aanpassing van de overeengekomen levertijd en/of 

uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nimmer 

recht op schadevergoeding. 

5.7 Van Kessel bepaalt de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Risico overgang/oplevering 

6.1 Dadelijk nadat het werk is opgeleverd en/of het product is geleverd en/of het materieel ter 

beschikking is gesteld, draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en/of indirecte schade 

die aan of door het werk, het product en/of het materieel mocht ontstaan, behalve voor zover 

de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Kessel is te wijten. Voor de 

aanvaarding van de oplevering in het geval van aanneming van werk, geldt een termijn van vijf 

werkdagen vanaf het moment dat Van Kessel te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is 

om te worden opgeleverd, waarna het werk wordt geacht te zijn aanvaard. Na aanvaarding 

wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Het werk wordt tevens als aanvaard beschouwd 

zodra Opdrachtgever dit in gebruik heeft genomen. Onder ingebruikname wordt onder meer 

verstaan het door derden laten verrichten van werkzaamheden in, op of boven de grond en/of 

de ruimte(n) waar het werk is verricht. De artikelen 7:758 lid 4 BW en 7:757a BW zijn (na 

inwerkingtreding hiervan) uitdrukkelijk niet van toepassing. 

6.2 Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een 

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Van Kessel is gehouden de in dit lid bedoelde 

gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

6.3 Indien het transport van het product en/of het materieel door of door bemiddeling van Van 

Kessel geschiedt, dient opdrachtgever zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk, volledig en 

voldoende ontvangstmaterieel alsmede gekwalificeerd personeel voor het lossen van het 

voertuig waarmee het product en/of het materieel wordt geleverd en dient opdrachtgever te 

garanderen dat (opslag)plaats(en), waarin of waar het product gelost moeten worden, 

onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.  

6.4 Op opdrachtgever rust een afnameplicht. Indien een door Van Kessel aangeboden product of 

uitvoering van het werk wegens niet aan Van Kessel toe te rekenen omstandigheden niet (kan) 

wordt (worden) afgenomen, is Van Kessel bevoegd om, uitsluitend te zijner keuze, het product 

of de voor de uitvoering van het werk benodigde materialen op te slaan en/of te verkopen aan 

derden dan wel, indien opslag en/of verkoop redelijkerwijs niet van Van Kessel kan worden 

gevergd te (doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen 

voor rekening van opdrachtgever. Een en ander laat onverlet alle eventuele andere rechten 

van Van Kessel tegenover opdrachtgever.  

6.5 Indien en voor zover artikel 7:757a BW, ondanks het bepaalde in artikel 6.1 van toepassing 

mocht zijn, zal Van Kessel in afwijking van dat wetsartikel het opleverdossier binnen 4 weken 

nadat het werk als opgeleverd wordt beschouwd aan de opdrachtgever verstrekken. Het 

opleverdossier bevat de bij het aangaan van de Overeenkomst door Van Kessel verstrekte 

informatie, alsmede eventuele andere informatie die Van Kessel met opdrachtgever is 

overeengekomen. 

 

 

 

7 Uitvoering van het werk 

7.1 Van Kessel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende 

stand der wetenschap en techniek. 

7.2 Van Kessel is VCA-gecertificeerd en is verplicht zich hieraan te houden, evenals aan de, op de 

bouwplaats of afleveradres, geldende veiligheidsvoorschriften. Derhalve is Van Kessel 

gerechtigd werkzaamheden in onveilige situaties (zoals werken onder of tussen steigers, slecht 

begaanbaar terrein of onbeveiligde galerijen, balkons en trappenhuizen) te weigeren.  

7.3 Indien en voor zover naar het oordeel van Van Kessel een goede uitvoering van de 

overeenkomst dit vereist, heeft Van Kessel het recht – zonder kennisgeving aan de 

opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Van Kessel draagt 

geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de door hem ingeschakelde derden hun 

werkzaamheden verrichten en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, 

 

 

 

 

 

 

behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van Kessel. Indien deze derde 

aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst willen beperken, is Van 

Kessel bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de 

Opdrachtgever. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten.  

7.4 Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat: 

a. Van Kessel direct na aankomst op het werk zijn werkzaamheden ongehinderd kan 

verrichten; 

b. Er voldoende werkzaamheden zijn voor een volledige dagtaak voor minimaal twee 

personen; 

c. Van Kessel de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren of, 

wanneer zij het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde der 

werkzaamheden daarbuiten te stellen, buiten de normale werkuren, mits zij zulks tijdig aan 

opdrachtgever heeft medegedeeld; 

d. geschikte behuizing en/of door de arbeidsomstandighedenwet en andere relevante 

regelgeving geëiste voorzieningen voor het personeel van Van Kessel aanwezig zijn; 

e. de plaats van de uitvoering van het werk bereikbaar is; 

f. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen 

aanwezig zijn, zodat geen ontvreemding van de goederen zal kunnen plaatsvinden; 

g. de door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, werktuigen en andere 

goederen voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en 

dat ook voorts alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen en worden gehandhaafd. 

7.5 Wanneer door voor risico van opdrachtgever komende omstandigheden, waaronder de niet-

nakoming van diens verplichtingen door opdrachtgever, en er daardoor vertraging in de 

uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd 

zodra de planning van Van Kessel dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor 

alle daaruit voor Van Kessel voorvloeiende kosten en schade. Verder dient het afgesproken 

betaalschema te worden opgevolgd. 

 

 

 

8 Eigendomsvoorbehoud, natrekking, zaaksvorming, vermenging, verpanding en retentierecht 

8.1 De door Van Kessel geleverde en nog te leveren zaken blijft eigendom van Van Kessel totdat 

voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen opdrachtgever verschuldigd is of zal worden 

uit hoofde van de overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, 

waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van 

zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen. 

8.2 Enig door Van Kessel geleverd of te leveren zaak, dat krachtens lid 1 onder het 

eigendomsvoorbehoud valt, mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van 

opdrachtgever worden doorverkocht, tenzij Van Kessel opdrachtgever heeft meegedeeld dat 

hij daartoe niet meer bevoegd is. 

8.3 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Kessel niet nakomt of er gegronde vrees 

bestaat dat dit het geval zal zijn, is Van Kessel gerechtigd de zaken waarop het in lid 1 van dit 

artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij (en met medewerking 

van) opdrachtgever dan wel bij derden die de zaken voor opdrachtgever houden. Voor zover 

nodig wordt Van Kessel daartoe reeds nu voor alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd. 

Opdrachtgever is verplicht Van Kessel in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn 

onderneming gebruikte ruimten. 

8.4 Het in lid 3 van dit artikel bepaalde laat het recht van Van Kessel op volledige 

schadevergoeding onverlet. 

8.5 Opdrachtgever is verplicht: 

 

 

 

 

 

 

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden 

tegen de gebruikelijke risico’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld schade door diefstal, water, 

brand en ontploffing; 

b. de originele polis van de onder sub a van dit lid genoemde verzekering op eerste verzoek 

van of namens Van Kessel aan deze ter inzage te geven en van deze polis kopieën te 

verstrekken; 

c. alle aanspraken van opdrachtgever uit hoofde van de onder sub a van dit artikel genoemde 

verzekeringen aan Van Kessel te verpanden; 

d. zolang volledige betaling van de geleverde zaken niet heeft plaatsgevonden, de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als een goed huisvader te bewaren en erop toe te 

zien dat de zaken onbeschadigd blijft. 

8.6 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het 

eigendom van Van Kessel. 

8.7 Indien opdrachtgever (mede) uit de door Van Kessel geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, 

vormt opdrachtgever die zaak slechts voor Van Kessel en houdt opdrachtgever de nieuw 

gevormde zaak voor Van Kessel totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst 

verschuldigde bedragen heeft voldaan aan Van Kessel. Van Kessel heeft in dat geval tot het 

moment van volledige voldoening door opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw 

gevormde zaak.  

8.8 De door Van Kessel aan opdrachtgever geleverde zaken hebben, in het kader van de invulling 

van de verkeersopvatting met betrekking tot natrekking en vermenging zoals neergelegd in de 

artikelen 5:14 en 5:15 Burgerlijk Wetboek, te tellen als hoofdzaak. 

8.9 Opdrachtgever is verplicht om op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke 

maatregelen die Van Kessel ten aanzien van de zaken wenst te treffen ter bescherming van zijn 

eigendomsrecht en die opdrachtgever niet onredelijk hinderen in diens normale 

bedrijfsvoering. 

8.10 Opdrachtgever verbindt zich op voorhand - tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen 

welke Van Kessel buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten op opdrachtgever heeft of zal 

verkrijgen - op eerste verzoek van Van Kessel, onverwijld mee te werken aan verpanding van 

het Product, of de nieuwe zaak als bedoeld in lid 7 van dit artikel, aan Van Kessel. 

Opdrachtgever verbindt zich in dit kader onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan 

het voldoen aan de vestigingsvereisten voor een rechtsgeldig pandrecht.   

8.11 Het is niet mogelijk een pandrecht en/of enig ander recht te (doen) vestigen en/of eigenbeslag 

te doen leggen op de zaken dat krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud 

valt. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 juncto artikel 

3:98 BW. Opdrachtgever is verplicht relevante derden, zoals doch niet beperkt tot financiers, 

actief te informeren over het voorgaande. Opdrachtgever is verplicht Van Kessel te informeren 

zodra zij weet c.q. zou moeten vermoeden dat een derde een pandrecht en/of enig ander 

recht, daaronder tevens te verstaan een (derden)beslag, wil vestigen c.q. leggen en/of meent 

dit te hebben verkregen. 

8.12 Van Kessel kan het retentierecht uitoefenen op het ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst door opdrachtgever aan Van Kessel ter hand gestelde goed/goederen, indien 

en voor zolang als: 

a. Opdrachtgever de prijs niet (geheel) voldoet aan Van Kessel; en/of 

b.  Opdrachtgever de prijs en overige kosten van eerdere door Van Kessel verrichte prestaties 

niet (geheel) voldoet aan Van Kessel; en/of 

c. Opdrachtgever niet (geheel) voldoet aan zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Verplichtingen van Opdrachtgever 

9.1 Opdrachtgever draagt zorg er voor dat Van Kessel tijdig kan beschikken: 

 a. over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het 

werk volgens de overeenkomst vereist zijn; 

 b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd; 

 c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens, waaronder een recente Klic-melding, 

bodemgesteldheid, eventuele bodemverontreiniging, niet-gesprongen explosieven (NGE), 

quickscan flora en fauna/ecologisch rapport Wnb en archeologisch materiaal; 

 Indien de aanleiding van het werkzaamheden daartoe aanleiding geeft houdt de 

opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met Van Kessel 

en de leidingbeheerders, waarbij Van Kessel wordt ingelicht omtrent de juiste ligging  van de 

zich in of nabij het werk en het werk terrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en 

waarbij wordt vastgesteld wat daarmee moet geschieden. 

9.2 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door om namens hem 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door 

de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven 

orders en aanwijzingen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de 

door of namens hem verstrekte gegevens. Indien deze gegevens zijn vervaardigd door een 

derde in opdracht van opdrachtgever, wordt de deskundigheid van deze derde toegerekend 

aan opdrachtgever. 

9.3 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, 

gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte 

schade. 

9.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem 

voorgeschreven bouwstoffen en/of voor bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven 

leverancier moeten worden betrokken. Onder functionele ongeschiktheid van bouwstoffen 

wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van bouwstoffen voor het doel waarvoor zij 

blijkens de overeenkomst en/of de order en aanwijzingen van opdrachtgever zijn bestemd. 

9.5 Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan de 

werkzaamheden en/of het door Van Kessel te realiseren werk stellen dan in de overeenkomst 

is bepaald, zullen de wijzigingen van de werkzaamheden/het werk, welke nodig zijn om aan die 

eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk. 

9.6 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald dient de opdrachtgever de nodige in gebruikelijke 

verzekeringen, waaronder in ieder geval een Construction All Riks (CAR)verzekering voor de 

door Van Kessel uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren zaken, aan te gaan waarbij Van 

Kessel als mede-verzekerde is opgenomen. 

 

 

 

10 Garantie 

10.1 Indien en voor zover Van Kessel (een onderdeel van) haar werkzaamheden heeft 

gegarandeerd, gaat de garantie in vanaf het moment van aflevering de betreffende zaak dan 

wel het gereedkomen van het betreffende onderdeel van de werkzaamheden. Indien als 

gevolg van voor risico van opdrachtgever komende omstandigheden de levering van de zaak 

en/of de werkzaamheden is vertraagd, gaat de garantietermijn in op de beoogde 

(op)leveringsdatum van het gegarandeerde onderdeel.  

10.2 Indien en voor zover ten aanzien van de zaak een leverancier jegens Van Kessel tot enige vorm 

van garantie gehouden is, strekt de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie door Van Kessel 

nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.  

10.3 Indien opdrachtgever meent dat het werk en/of de geleverde zaak niet voldoet aan de 

verleende garantie, dient hij overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden te 

handelen. Wanneer Van Kessel in dat geval vaststelt dat de klacht gegrond is, zal Van Kessel 

 

 

 

 

 

 

overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel handelen, doch uitsluitend indien 

opdrachtgever aantoont dat dit gebrek in de geleverde zaak veroorzaakt is door een onjuiste, 

fabricage, constructie of verwerking van de geleverde zaak, dan wel door het aanwenden van 

ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door Van Kessel dan wel door de inzet van 

ondeugdelijke materialen bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

10.4 Uitsluitend naar keuze van Van Kessel gaat Van Kessel over tot kosteloos herstel, danwel 

gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde zaak. Van Kessel kan, ook uitsluitend naar 

haar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het (gedeeltelijk) restitueren van de 

prijs van de gebrekkige zaak. Indien Van Kessel overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging 

van de geleverde zaak of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs, kan zij het 

voordeel van eventueel tijdelijke gebruik door de opdrachtgever verrekenen. Uitdrukkelijk niet 

onder deze garantie begrepen zijn kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van Van Kessel 

behoren te komen, zoals transport-, reis- en loonkosten. 

10.5 Door vervanging of herstel van de geleverde zaak krachtens lid 4 van dit artikel wordt de 

overeengekomen garantietermijn niet verlengd. 

10.6 Van Kessel biedt geen garantie voor een gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een 

(gedeeltelijk) door opdrachtgever voorgeschreven wijze van verwerken, opslag, productie, 

constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de 

opdrachtgever voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon.  

10.7 Niet onder de garantie vallen daarnaast gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te 

voeren op:  

a. onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever; 

b. onjuiste opslag door de opdrachtgever waardoor het geleverde bijvoorbeeld blootgesteld 

wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage 

temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;  

c. verlies/slijtage door normaal gebruik; 

d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het 

geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel 

waarvoor de goederen geleverd zijn;  

e. het niet opvolgen van de onderhouds- en/of gebruiksvoorschriften, zoals deze door Van 

Kessel mondeling zijn toegelicht en/of schriftelijk zijn aangeleverd; 

f. het naleven van enig overheidsvoorschrift. 

10.8 Gedurende de periode waarin opdrachtgever in verzuim is ter zake enige verplichting jegens 

Van Kessel, is Van Kessel niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.  

10.9 Een door Van Kessel verstrekte garantie is niet overdraagbaar, tenzij partijen dit uitdrukkelijk 

zijn overeengekomen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 

3:83 juncto artikel 3:98 BW.. 

 

 

 

11 Klachten 

11.1 Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te 

controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door opdrachtgever bij de 

(op)levering van de werkzaamheden en/of de zaken direct, voorzien van bewijsstukken, aan 

Van Kessel kenbaar te worden gemaakt. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of 

tekortkomingen kan niet op een later moment aan Van Kessel tegengeworpen worden.  

11.2 Opdrachtgever dient alle overige klachten binnen veertien dagen nadat hij eventuele 

onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen 

constateren, doch uiterlijk binnen de vervaltermijn uit artikel 19 van deze Algemene 

voorwaarden, na (op)levering van de werkzaamheden en/of de zaken, schriftelijk aan Van 

Kessel te melden. 

 

 

 

 

 

 

11.3 De vorenbedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht en 

het betreffende werkzaamheden en/of de zaken te bevatten, onder meer voorzien van de 

gegevens van opdrachtgever en het bestelnummer, zodat Van Kessel in staat is adequaat te 

reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. Bij het uitblijven van een dergelijke 

melding wordt opdrachtgever geacht de werkzaamheden en/of de zaken te hebben aanvaard.  

11.4 In ieder geval zal de beoordeling of de werkzaamheden en/of de geleverde zaken beantwoordt 

aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand waarin dit verkeerde op het 

tijdstip van (op)levering. De zaken waarover door Opdrachtgever is geklaagd, dienen door 

opdrachtgever zorgvuldig, ongebruikt en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe 

geschikte plaats en op eerste verzoek van Van Kessel voor nader onderzoek, door Van Kessel 

of een door Van Kessel aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. 

11.5 Indien opdrachtgever met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te 

hebben op een aan Van Kessel toe te rekenen tekortkoming, zal Van Kessel, te zijner keuze: 

a. hetzij overgaan tot herstel; 

b. hetzij tot vervanging, waarna de te vervangen zaken eigendom van Van Kessel blijft/wordt 

tenzij Van Kessel daarvan afstand doet in welk geval deze eigendom van opdrachtgever 

worden. 

 Opdrachtgever dient Van Kessel hiertoe een redelijke termijn te gunnen. 

11.6 Een melding dat een geleverde zaak niet beantwoordt aan de Overeenkomst is niet langer 

mogelijk indien opdrachtgever of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop 

van de geleverde zaak. 

11.7 Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft 

opdrachtgever de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, Van Kessel en/of 

een derde te beperken en beperkt te houden. 

11.8 Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een 

tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage, dan wel door opdrachtgever, 

of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e):  

a. onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden; 

b. aanpassing/verplaatsing zonder toestemming Van Kessel; 

c.  handeling in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, veiligheidsnormen. 

11.9 Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever op geen enkele wijze op. 

11.10 Op Opdrachtgever rust de bewijslast dat de werkzaamheden en/of de geleverde zaak niet 

beantwoordt aan de overeenkomst. 

11.11 Aan het in dit artikel genoemde, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen indien en voor 

zover hij tegenover Van Kessel tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. 

11.12 Klachten over facturen dienen door de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum 

schriftelijk aan Van Kessel te worden gemeld.  

11.13 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien opdrachtgever niet of niet geheel aan het 

hierin bepaalde voldoet, waarop opdrachtgever wordt geacht de werkzaamheden en/of de 

geleverde zaak in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard. 

 

 

 

12 Aansprakelijkheid / verzekering 

12.1 Van Kessel aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel 

blijkt. 

12.2 De totale aansprakelijkheid van Van Kessel wegens toerekenbare tekortkoming in de 

verbintenis tot levering van enige prestatie – of enige andere rechtsgrond (waaronder tevens 

begrepen een vordering tot schadevergoeding gegrond op schade door dood of lichamelijk 

letsel of voor materiële beschadiging van zaken) – is beperkt tot vergoeding van directe 

schade, tot een maximaal bedrag van 50% van de voor de werkzaamheden en/of de geleverde 

zaken bedongen prijs (excl. omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een 

 

 

 

 

 

 

duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde 

bedrag gesteld op 50% van de vergoeding (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In 

geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag 

dat door de verzekering van Van Kessel wordt uitgekeerd. Onder directe schade in de zin van 

dit artikel wordt, voor zover opdrachtgever deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan: 

a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 

voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; 

b. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt om de werkzaamheden en/of de 

geleverde zaken van Van Kessel aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden, 

indien en voor zover Opdrachtgever allereerst van de in de artikelen 9 en 10 van deze 

algemene voorwaarden genoemde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt; 

c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover 

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in 

de zin van dit artikel. 

12.3 In geval Van Kessel ontwerpwerkzaamheden heeft verricht en deze werkzaamheden 

tekortkomingen bevatten dan wel van tekortkomingen in het ontwerp van Van Kessel, is Van 

Kessel hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden 

toegerekend. De aansprakelijkheid van Van Kessel voor deze tekortkomingen is beperkt tot het 

voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen 

bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Van Kessel beperkt tot 10% van de in 

het vorige lid bedoelde prijs.  

12.4 Uitgesloten van aansprakelijkheid van Van Kessel is indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige 

andere schade dan die bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.  

12.5 Van Kessel is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een 

aanbieding. 

12.6 Van Kessel is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, 

van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of 

ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Van Kessel verrichte 

werkzaamheden en/of geleverde zaken. 

12.7 Buiten de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen is Van Kessel op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Van 

Kessel en in dat geval beperkt tot een schadebedrag tot stand gekomen met inachtneming van 

het bepaalde in lid 2 van dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van 

die schade wordt gebaseerd.  

12.8 Opdrachtgever kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig 

artikel 10 van deze Algemene voorwaarden heeft geklaagd en hij Van Kessel, voor zover nodig 

- onder het stellen van een redelijke termijn - schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Van 

Kessel ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.  

12.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing 

van dit artikel als één gebeurtenis. 

 

 

 

13 Vrijwaring 

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Van Kessel voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden 

voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door 

Opdrachtgever van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Van Kessel, 

dan wel het niet afdoende informeren door opdrachtgever van derden-gebruikers bij het 

gebruik van het werk en/of de geleverde zaken, dan wel het ten onrechte verstrekken van 

informatie of gegevens door opdrachtgever niet afkomstig van Van Kessel. In dergelijke 

gevallen is opdrachtgever verplicht alle schade die Van Kessel lijdt te vergoeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Overmacht 

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de 

verplichtingen van Van Kessel uit de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en 

die niet aan Van Kessel kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar 

niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken 

personeel van Van Kessel en/of opdrachtgever en/of derden, overheidsmaatregelen of –

regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, 

aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.  

14.2 Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is Van Kessel bevoegd de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg 

van de overmacht de opschorting langer dan zes maanden duurt, dan is opdrachtgever 

bevoegd Van Kessel voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de 

overeenkomst, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een 

deel de uitvoering van de overeenkomst verhindert, dan is opdrachtgever slechts bevoegd de 

overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen 

ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding. 

14.3 Indien Van Kessel de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken 

die volgen uit de wet en/of de overeenkomst. 

14.4 Indien Van Kessel de overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is Van Kessel gerechtigd te 

factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de overeenkomst reeds was 

uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering 

van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te 

voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. 

 

 

 

15 Opschorting / ontbinding / verrekening 

15.1 Naast de overmachtsituaties als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden is Van 

Kessel bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten, 

indien opdrachtgever enige opeisbare verbintenis jegens Van Kessel niet is nagekomen, dan 

wel indien Van Kessel in redelijkheid kan verwachten dat opdrachtgever zijn verbintenis(sen) 

jegens Van Kessel niet zal nakomen. In die gevallen zal Van Kessel niet gehouden zijn tot enige 

schadevergoeding aan opdrachtgever. 

15.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

jegens Van Kessel op te schorten.  

15.3 Van Kessel is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door 

schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever indien zich één of meerdere van de 

omstandigheden voordoen zoals omschreven in artikel 4.6. 

15.4 In alle gevallen waarin odrachtgever er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn 

verplichtingen jegens Van Kessel niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond 

op de hoogte te stellen. In dat geval is Van Kessel eveneens bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden op de wijze zoals bepaald in lid 3, aanhef, van dit artikel.  

15.5 In andere situaties dan onder lid 3 van dit artikel benoemd, kan de overeenkomst slechts 

worden beëindigd met wederzijds goedvinden.  

15.6 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande 

heeft ontbinding tot gevolg dat: 

a. Opdrachtgever per direct in verzuim is en alle vorderingen van Van Kessel onmiddellijk 

opeisbaar zijn; 

b. alle eigendommen van Van Kessel onmiddellijk dienen te worden geretourneerd. 

15.7 Van Kessel is te allen tijde bevoegd om enige schuld harerzijds aan opdrachtgever te 

verrekenen met een vordering van haar op opdrachtgever, nadat Van Kessel daartoe de 

 

 

 

 

 

 

opdrachtgever heeft aangeschreven. Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld 

aan Van Kessel te verrekenen met een vordering op Van Kessel. 

 

 

 

16 Privacy 

16.1 De in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke door opdrachtgever aan 

Van Kessel verstrekte persoonsgegevens van opdrachtgever worden, in overeenstemming met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door Van Kessel op een behoorlijke en 

zorgvuldige wijze verwerkt, op een wijze die proportioneel en subsidiair is aan het 

verzameldoel hetgeen volgt uit de overeenkomst. 

16.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke 

uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien Van Kessel van overheidswege 

verzocht wordt persoonlijke gegevens van opdrachtgever te verstrekken.  

 

 

 

17 Inschakelen derden 

17.1 Van Kessel kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. Deze derden 

opereren in dergelijke gevallen voor eigen rekening en risico en opdrachtgever kan Van 

Kessel niet aansprakelijk houden voor enigerlei gedragingen van deze derden. Van Kessel kan 

deze derden in vrijwaring oproepen in het geval dat Van Kessel wordt aangesproken door 

opdrachtgever wegens een door deze derden veroorzaakte schade. 

 

 

 

18 Contractsovername 

18.1 Van Kessel is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte 

daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeenkomst over 

te dragen aan een derde. Opdrachtgever is hiertoe slechts gerechtigd nadat Van Kessel hiertoe 

schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  

 

 

 

19 Verval van recht 

19.1 Iedere vordering jegens Van Kessel die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of 

voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van vijf 

jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering 

van het Product dan wel levering van de Dienst, tenzij anders overeengekomen. 

19.2 De rechtsvordering wegens gebrek vervalt door verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever 

ter zake heeft geprotesteerd.  

 

 

 

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

20.1 Op de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende 

rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. 

20.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden 

beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2 Verhuur van materieel 

 

 

 

21 Algemeen 

21.1 Deel 2 van de Algemene Voorwaarden is naast Deel 1 van toepassing op de verhuur door Van 

Kessel van gereedschappen, werktuigen, machines en hulpmiddelen. In het vervolg zal steeds 

gesproken worden van “huurobject”. 

 

 

 

22 Huurprijs 

22.1 De huurprijs is verschuldigde over de gehele huurtermijn en wordt berekend per 

overeengekomen uur, dag of week.  

22.2 De huurprijs is niet verschuldigd gedurende de reparatietijd, benodigd voor herstel van tijdens 

de huurtermijn ontstane schade aan het huurobject, tenzij deze schade is ontstaan door opzet, 

grove schuld of nalatigheid van de opdrachtgever. 

22.3 In de huurprijs is inbegrepen: 

 - laad- en loskosten gemaakt op het terrein van de verhuurder; 

 - de kosten van normale slijtage van het huurobject. 

22.4 De navolgende kosten niet in de huurprijs inbegrepen en deze worden door opdrachtgever 

gedragen: 

 - kosten van brandstof en smeermiddelen en datgene wat nodig is voor dagelijks onderhoud 

en normaal gebruik; 

 - de kosten van het transport ten behoeve van de aan- en afvoer van het huurobject; 

 - de laad- en loskosten op de locatie van het werk; 

 - de verschuldigde omzetbelasting (BTW). 

 

 

 

23 Huurtermijn 

23.1 Voor aanvang van de huurtermijn dient de opdrachtgever zich met een geldig legitimatiebewijs 

te legitimeren. Als legitimatiebewijs wordt alleen een geldig identiteitsbewijs, paspoort of 

rijbewijs geaccepteerd. 

23.2 De opdrachtgever dient voldoende kredietwaardig te zijn en een inschrijving van de Kamer van 

Koophandel te overhandigen. 

23.3 De huurtermijn vangt aan op de dag c.q. het uur van aanvoer, waarop het huurobject 

 bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud is ontvangen en eindigt op de overeengekomen 

dag c.q. het overeengekomen uur van afvoer. Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient 

nader te worden overeengekomen. 

23.4 Bij het niet beschikbaar zijn van het huurobject op de beoogde ingangsdatum doordat het 

huurobject niet tijdig gereed is gekomen, doordat de vorige gebruiker het huurobject niet 

tijdig weer aan Van Kessel ter beschikking heeft gesteld,  is opdrachtgever tot de datum 

waarop het huurobject hem ter beschikking staat geen huurprijs verschuldigd en schuiven ook 

zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. 

23.5 Van Kessel is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor 

opdrachtgever Huurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van 

Kessel en/of Van Kessel zich niet inspant om het huurobject zo spoedig mogelijk alsnog aan 

opdrachtgever ter beschikking te stellen.  

23.6 Van Kessel is gerechtigd het overeengekomen huurobject te allen tijde te vervangen door een 

gelijkwaardige machine.  

 

 

 

24 aanvoer huurobject 

 

 

 

 

 

 

24.1 Het huurobject zal in goede staat en bedrijfsklaar aan opdrachtgever ter beschikking worden 

gesteld. Indien Van Kessel de aanvoer van het huurobject verzorgt, draagt hij zorg voor een 

deugdelijke aanvoer. 

24.2 Van Kessel zal zijn medewerking verlenen aan het in- en opladen, indien opdrachtgever 

zorgdraagt voor de aanvoer van het huurobject. Indien Van Kessel zorgdraagt voor de aanvoer 

zal opdrachtgever zijn medewerking verlenen aan het zo spoedig mogelijk lossen en in 

ontvangst nemen van het huurobject. 

24.3 Indien het huurobject kennelijk ondeugdelijk is aangevoerd en/of niet bedrijfsklaar blijkt te 

zijn, dient opdrachtgever dit terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk bij Van Kessel te 

melden.  

 

 

 

25 Gebruik en instructie 

25.1 De opdrachtgever zal het huurobject slechts gebruiken voor het in de overeenkomst 

aangegeven werk en aantal werkuren. Ander gebruik, langduriger gebruik en onderverhuur 

door de opdracht zijn verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van 

Kessel. 

 De opdrachtgever zal zorgdragen voor reparaties van ondergeschikt belang en voor het 

dagelijks onderhoud. 

25.2 Van Kessel zal op verzoek van opdrachtgever een gebruiksinstructie geven. De opdrachtgever 

is verplicht instructies van Van Kessel op te volgen. 

25.3 Ingeval opdrachtgever in strijd met het bepaalde in dit artikel, verbeurt opdrachtgever aan Van 

Kessel per dag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal 

de op dat moment voor opdrachtgever geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht 

van Van Kessel om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede 

schadevergoeding te vorderen. 

 

 

 

26 Aansprakelijkheid voor schade aan het huurobject 

26.1 Onder schade aan het huurobject wordt verstaan beschadiging, verlies of vermissing van het 

huurobject. 

26.2 De opdrachtgever is verplicht alle schade en defecten, zichtbaar of anderszins kenbaar 

geworden tijdens de (verlengde) huurtermijn terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk 

aan Van Kessel te melden. 

26.3 Schade, die tijdens de huurtermijn aan het huurobject ontstaat, voor zover gedekt onder de 

daarvoor door Van Kessel gesloten casco-verzekering, is voor rekening van Van Kessel, tenzij er 

sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid zijdens opdrachtgever, haar 

werknemers, onderaannemers en andere personen voor wie zij verantwoordelijk is in welk 

geval de schade voor rekening van opdrachtgever komt. Alle schade welke niet gedekt is op 

voornoemde polis is voor rekening van de opdrachtgever. 

26.4 Van Kessel is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het huurobject, indien en voor zover 

deze schade voortvloeit uit het niet voldoen van het huurobject aan eisen en normen ten 

aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het milieu, zoals door de wet gesteld en dit niet-

voldoen niet is veroorzaakt door opdrachtgever. 

 

 

 

27 aansprakelijkheid voor andere schade dan aan het huurobject 

27.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, tijdens de huurtermijn door en/of met het 

huurobject toegebracht.  

27.2 Van Kessel is te allen tijde aansprakelijk voor schade door en/of met het huurobject 

toegebracht aan derden, indien en voor zover deze schade voortvloeit uit het niet voldoen van 

 

 

 

 

 

 

het huurobject aan de eisen en normen ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid en het 

milieu zoals door de wet gesteld en dit niet-voldoen niet is veroorzaakt door opdrachtgever. 

27.3 De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de eventuele ligging van kabels en leidingen de 

melding aan het KLIC te hebben verricht respectievelijk te zorgen voor tekeningen en 

instructies inzake de exacte ligging en de ‘Richtlijn zorgvuldig graafproces’, laatste versie, 

gepubliceerd door het CROW alsmede de relevante wet- en regelgeving na te leven.. 

27.4 Indien Van Kessel als onderdeel van de huurovereenkomst tevens machinisten of chauffeurs 

ter beschikking stelt, zijn deze personen en/of is Van Kessel enkel gehouden redelijke 

instructies van de opdrachtgever uit te voeren, voor zover de verlangde werkzaamheden in 

overeenstemming zijn met de  kwaliteit en de capaciteit van het huurobject en het doel 

waarvoor het ter beschikking is gesteld. Van Kessel is niet aansprakelijk voor schade die 

ontstaat door het gebruik van het huurobject bij het uitvoeren van de instructies van de 

opdrachtgever.  

27.5 De opdrachtgever zal Van Kessel vrijwaren voor aanspraken van derden op grond van schade 

die is ontstaan door het gebruik van het huurobject.  

 

 

 

28 Aansprakelijkheidsverzekering 

28.1 De opdrachtgever sluit mede ten behoeve van de overige gebruikers te goeder trouw een 

aansprakelijkheidsverzekering, waarop de financiële gevolgen van onderstaande 

gebeurtenissen zijn verzekerd: 

- het geval dat personen worden gedood, lichamelijk letsel oplopen, geestelijk gestoord 

worden of anderszins in hun gezondheid worden geschaad; 

- het geval van materiële beschadiging of verlies van zaken ten gevolge waarvan derden 

schade lijden in hun vermogen; 

veroorzaakt met of door: 

- het huurobject; 

- zaken die zich bevinden op of in dan wel gevallen zijn van het huurobject; 

- zaken die aan het huurobject zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt en 

nog niet op een daartoe bestemde plaats zijn gedeponeerd. 

28.2 Het verzekerde bedrag zal per gebeurtenis ten minste € 2.500.000,- bedragen. 

28.3 In geval het huurobject een motorvoertuig is waarvoor ingevolge de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een verzekering verplicht gesteld is, 

dient deze verzekering, naast de eisen die zijn gesteld in de artikelen 11 lid 1 en 11 lid 2, aan de 

krachtens de WAM gestelde eisen te voldoen. 

28.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek van de Van Kessel een afschrift van de polis. 

28.5 Alle verzekeringsuitkeringen zullen ten gunste van benadeelde(n) worden gedaan. 

 

 

 

29 Afvoer huurobject 

29.1 De opdrachtgever is verplicht het huurobject in dezelfde staat van onderhoud, als die bedoeld 

in artikel 24 lid 1, afgezien van de normale slijtage, op de overeengekomen plaats en dag c.q. 

uur gereed te hebben voor afvoer, dan wel af te (doen) voeren. 

29.2 Het huurobject dient met een volle brandstoftank te worden teruggebracht. Bij gebreke 

daarvan, wordt het huurobject tegen de op dat moment geldende brandstofprijs door de Van 

Kessel afgetankt, dat bij de laatste huurtermijn wordt verrekend. 

29.3 Eventuele reinigingskosten en afvoer van verontreinigde grond worden met de laatste 

huurtermijn verrekend. 

29.4 De opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan het in- of opladen van het huurobject, 

indien de Van Kessel zorg draagt voor de afvoer van het huurobject. De Van Kessel zal haar 

 

 

 

 

 

 

medewerking verlenen aan het lossen van het huurobject, indien de opdrachtgever zorg 

draagt voor de afvoer van het huurobject 

 

 

 

Deel 3 ter beschikkingstellen van arbeidskrachten (Uithuurovereenkomst) 

 

 

 

30 Algemeen 

30.1 Deel 3 van de Algemene Voorwaarden is naast Deel 1 van toepassing op de tussen Van Kessel 

en opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het door Van Kessel aan 

opdrachtgever ter beschikkingstelling van arbeidskrachten, hierna ook te noemen: “de 

Uithuurovereenkomst”. 

30.2 De door Van Kessel ter beschikking te stellen arbeidskrachten zijn niet bij haar in loondienst, 

maar zijn ofwel zelfstandige ondernemers, al dan niet met eigen personeel ofwel worden door 

Van Kessel bij derden ingehuurd. 

 

 

 

31. Inzet arbeidskrachten 

31.1 De arbeidskrachten mogen door opdrachtgever alleen worden ingezet op de met Van Kessel 

overeenkomen locatie en de voor de overeengekomen werkzaamheden. 

31.2 Het door de arbeidskrachten gedurende de duur van de Uithuurovereenkomst aantal te 

werken dagen en uren per week wordt in de Uithuurovereenkomst vastgelegd. De 

arbeidskrachten zullen bij het indelen van hun werktijd overleg met opdrachtgever voeren. 

Registratie van de in opdracht van opdrachtgever gewerkte uren zal wekelijks door de 

arbeidskrachten plaatsvinden middels dagstaten/urenregistratie en periodiek aan 

opdrachtgever worden voorgelegd.  

31.3 Tenzij anders overeenkomen komt reistijd bestaande uit zogenaamd ‘woon-werk verkeer’ niet 

voor rekening van opdrachtgever. Reistijd anders dan ‘woon-werk verkeer’ komt wel voor 

rekening van opdrachtgever. 

31.3 De overeengekomen vergoeding voor de inzet van arbeidskrachten is verschuldigd op de 

overeengekomen dagen/uren dat de arbeidskrachten door opdrachtgever ingezet zouden 

kunnen worden. Opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de 

arbeidskrachten door voor risico van opdrachtgever komende omstandigheden niet ingezet 

kunnen worden.  

31.4 In geval van ziekte of andere omstandigheden waardoor bepaalde arbeidskrachten niet meer 

door Van Kessel aan opdrachtgever ter beschikking gesteld kunnen worden zal Van Kessel zich 

inspannen om tijdig vervangen de arbeidskrachten ter beschikking te stellen. 

31.5 Van Kessel is gerechtigd arbeidskrachten te vervangen door andere arbeidskrachten. Bij 

vervanging van arbeidskrachten zal Van Kessel zorgdragen voor gelijkwaardige en adequaat 

ingewerkte arbeidskrachten, tenminste van het opleidings- en ervaringsniveau als de 

aanvankelijk aangeboden/ingezette arbeidskrachten tegen vergelijkbaar tarief. 

 

 

 

32 Veiligheid 

32.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en ziet er op toe dat de arbeidskrachten onder veilige 

omstandigheden kunnen werken en dat zij ook veilig werken. Opdrachtgever voldoet aan alle 

veiligheidseisen, en heeft onder meer een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd en 

een RIE-coördinator aangewezen. Opdrachtgever zal de arbeidskrachten voorafgaand aan de 

aanvang aan en regelmatig tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeren over 

veiligheid(smaatregelen). 

32.2 De ter beschikking te stellen arbeidskrachten: 

- beschikken over een geldig VCA-certificaat en Generieke Poort Instructie (GPI); 

 

 

 

 

 

 

- over Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) bestaande uit veiligheidsschoenen, 

bouwhelmen en handschoenen. Andere benodigde PBM’s benodigde beschermingsmiddelen 

dient de opdrachtgever aan de arbeidskrachten ter beschikking te stellen. 

 

 

 

33 Indienstneming arbeidskrachten 

33.1 Partijen voeren geen actief wervingsbeleid naar elkaars arbeidskrachten. 

33.2 Gedurende de overeengekomen periode van de inzet van arbeidskrachten is indienstneming 

van ingehuurde arbeidskrachten door opdrachtnemer niet toegestaan op straffe van verbeurte 

van een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,-- per arbeidskracht die opdrachtgever in 

dienst neemt, onverminderd het recht van Van Kessel op nakoming en schadevergoeding.  

 

 

 

34 Aansprakelijkheid en verzekeringen 

34.1 Van Kessel is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade veroorzaakt door de 

ingehuurde arbeidskrachten dat onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaamheden 

uitvoert. Van Kessel is evenmin aansprakelijk indien arbeidskrachten door ziekte of andere 

onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar zijn.  

34.2 in afwijking van artikel 12 lid 2 van algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Van 

Kessel beperkt tot 50% van de vergoeding (excl. omzetbelasting) bedongen voor de periode 

van één kwartaal. 

34.3 In aanvulling op artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden dient opdrachtgever ook een over 

een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken waarop de werkgeversaansprakelijkheid is 

verzekerd en waarop de arbeidskrachten zijn meeverzekerd. 

34.4 Opdrachtgever vrijwaart Van Kessel voor alle aanspraken van arbeidskrachten en hun 

nabestaanden verband houdende met schade als gevolg van letsel en of overlijden als gevolg 

van in opdracht van opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden. 

 

 

 

35 Ontbinding en opzegging 

35.1 Indien een door Van Kessel ter beschikking gestelde arbeidskracht tijdens de inzet bij 

opdrachtgever: 

o niet aan de verwachtingen van opdrachtgever voldoet; en/of 

o zich niet conformeert aan de gedragsregels van; en/of 

o niet langer aan de gestelde kwalificaties voldoet; en/of 

o het vertrouwen van opdrachtgever heeft geschonden; en/of 

o langdurig afwezig is, 

is opdrachtgever gerechtigd de Uithuurovereenkomst schriftelijk op te zeggen met een 

opzegtermijn van  twee werkdagen. Gedurende deze opzegtermijn krijgt Van Kessel de 

gelegenheid de betreffende arbeidskracht door een andere arbeidskracht te vervangen. Mocht 

Van Kessel de arbeidskracht hebben vervangen, dan sorteert de opzegging geen effect en 

wordt de Uithuurovereenkomst voorgezet. Mocht Van Kessel de arbeidskracht niet hebben 

vervangen dan eindigt de Uithuurovereenkomst voor die arbeidskracht op dat moment zonder 

dat Van Kessel enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtgever is de 

overeengekomen vergoeding verschuldigd tot en met de datum waartegen de 

Uithuurovereenkomst is opgezegd. 

35.2 Indien de Uithuurovereenkomst op grond van het vorige lid ten aanzien van één arbeidskracht 

door opdrachtgever is opgezegd, is Van Kessel gerechtigd de Uithuurovereenkomst ook ten 

aanzien van de andere arbeidskrachten op te zeggen indien de Uithuurovereenkomst 

betrekking heeft op meerdere arbeidskrachten. 

 

 

 

 

 

 

35.3 Indien de door Van Kessel ter beschikking gestelde arbeidskrachten buiten toedoen van Van 

Kessel niet meer voor inzet bij opdrachtgever beschikbaar zijn en Van Kessel ook geen 

vervanging heeft kunnen verzorgen zal Van Kessel opdrachtgever hiervan tijdig, doch uiterlijk 5 

werkdagen van te voren, schriftelijk in kennis stellen. De Uithuurovereenkomst eindigt dan op 

de door Van Kessel aangegeven dag. Opdrachtgever heeft bij opzegging op grond van deze 

bepaling nimmer recht op vergoeding van enig bedrag en/of schadevergoeding. 

35.6 Indien zich een van de in artikel 4.6 genoemde gevallen voordoet is Van Kessel gerechtigd, 

zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met 

onmiddellijke ingang en ongeacht enig recht op schadevergoeding de Uithuurovereenkomst te 

ontbinden.  

 

 

 

 

 

  

Versie 26 april 2022 

 

 

06 - 54 90 61 25

info@keesvankesselinfra.nl